SPLOŠNI POGOJI IZPOSOJE MOTORNIH KOLES IN DRUGIH VOZIL

 

I. UVODNA DOLOČILA

 

Ti Splošni pogoji izposoje motornih koles in drugih vozil ( v nadaljevanju tudi ''Splošni pogoji'') in pravila poslovanja veljajo za vsa razmerja, ki jih sklepa v zvezi s svojo dejavnostjo izposoje vozil družba MINIKON, d.o.o., Godič 21, 1242 Stahovica (v nadaljevanju tudi ''najemodajalec'') s tretjimi osebami (v nadaljevanju ''najemnik'') in so sestavni del ''Pogodbe o najemu vozila'', sklenjene med tretjo osebo in družbo.

 

Najemnik je:

 • Fizična oseba, ki podpiše ali podaljša pogodbo.
 • Pravna oseba; pooblaščena oseba pravne osebe za podpis in podaljšanje pogodbe.
 • Voznik (v kolikor to ni podpisnik pogodbe) in vsak dodaten voznik oz. vse osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila po najemni pogodbi. Za dodatnega voznika se smiselno šteje tudi vsaka tretja oseba, ki ni pooblaščena za upravljanje vozila po najemni pogodbi, vendar ne glede na navedeno po volji ali krivdi najemnika, brez vednosti najemodajalca upravlja z vozilom.

 

Minikon, d.o.o. kot najemodajalec in najemnik potrdita veljavnost teh splošnih pogojev s podpisom na pogodbi o najemu vozila, podpis obeh strank pa hkrati tudi pomeni izrecno izjavo obeh, da sta v celoti seznanjena z vsebino teh splošnih pogojev in jo sprejemata.

 

Vsaka kršitev teh splošnih pogojev s strani katere izmed strank, pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji in pravico do uveljavljanja od stranke kršiteljice vse morebiti, zaradi odstopa, nastale škode.

 

Najem vozila po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji je teritorialno omejen zgolj na področje Slovenije in najemnik ne sme najetega vozila uporabljati ali ga odpeljati izven meja Slovenije.

 

 

II. POTREBNI DOKUMENTI ZA NAJEM, REZERVACIJA IN ODPOVED REZERVACIJE

 

Za sklenitev pogodbe so potrebni

 

 • Podatki najemnika: ime in priimek najemnika, naslov, kontaktni telefon in e-naslov (naziv podjetja, naslov, davčno številko, kontaktno osebo, kontaktni telefon, e-naslov);
 • Veljaven osebni dokument ( številka in veljavnost );
 • Veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije ( številka, veljavnost in kategorija );
 • Veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije vseh morebitnih drugih uporabnikov;
 • Vplačilo akontacije;

 

Za najem vozila je najemnik dolžan zagotoviti ustrezno kategorijo v vozniškem dovoljenju.

 

Vozila pod nobenim pogojem ne sme upravljati tretja oseba oziroma oseba, ki ni najemnik in ni po imensko navedena med drugimi uporabniki v pogodbi.

 

Rezervacija

 

Rezervacija vozila je potrjena šele z vplačilom akontacije;

Akontacijo najema v višini najema vozila vplačnik poravna osebno ali preko TRR-ja (velja s trenutkom, ko je plačilo vidno na računu najemodajalca);

Podpisana naročilnica s celotno specifikacijo glede najema za pravne osebe.

 

Odpoved rezervacije

 

Odpoved rezervacije je lahko urejena kadarkoli, vendar s plačilom nastalih stroškov stornacije.

Odpoved se pošlje v pisni obliki po elektronski pošti ali osebno na sedežu podjetja med delovnim časom.

Pravočasno podana odpoved rezervacije se lahko terminsko prestavi na drug prost termin ki stranki bolj ustreza.

Vplačana akontacija zmanjšana za stroške odpovedi se vrne stranki na TRR

 

Stroški odpovedi rezervacije:

 

 • 7 dni pred najemom – stroški stornacije znašajo 10 €
 • 7 - 4 dni pred najemom – stroški stornacije znašajo 20 €
 • 3 - 2 dni pred najemom – stroški stornacije znašajo 40 €
 • odpoved na dan najema – stroški stornacije znašajo 75 % cene najema

 

 • Prestavitev termina na nov datum – strošek storitve znaša 10 €

 

Pravica do polnega ali delnega odstopa od pogodbe

 

V primeru izrednih okoliščin pred ali med najemom najemodajalec lahko popolnoma ali delno odstopi od pogodbe. V tem primeru najemodajalec vrne najemojemalcu celotno najemnino in akontacijo. Najemojemalec pa ni upravičen do kakršne koli odškodnine.

 

V primeru suma na vožnjo, najemnika ali drugega uporabnika vozila, pod vplivom alkohola ali morebitne nezakonite uporabe vozila lahko najemodajalec delno ali v celoti odstopi od pogodbe. Sum se prijavi policiji. Če policija sum potrdi najemodajalec zadrži celotno najemnino ne glede na pretečen čas najema.

 

 

III. POOBLAŠČENO UPRAVLJANJE VOZILA

 

Vozilo najeto po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji smejo voziti ali upravljati:

 

 • osebe, stare več kot 21 let, ki imajo veljavno ustrezno vozniško dovoljenje že najmanj dve leti;
 • v kolikor je oseba stara več 21 let in ima ustrezno vozniško dovoljenje manj kot 2 leti, je potrebno doplačilo za mladega voznika (v skladu z veljavnim cenikom);
 • oseba mora biti visoka vsaj 165 cm, tako da lahko seže z obema nogama do tal;
 • osebe pooblaščene za vožnjo ali uporabljanje vozila s pogodbo o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji;
 • osebe, ki so seznanjene z določili pogodbe in splošnimi pogoji najema, predvsem pa z odgovornostjo in obveznostmi. V kolikor te osebe seznanjenosti z vsebino ne potrdijo s svojim lastnoročnim podpisom, za to izrecno in brezpogojno jamči podpisnik pogodbe.

 

Pogoji za uporabo iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni kumulativno, za kar v celoti jamči podpisani najemnik.

 

Najeto vozilo se ne sme uporabljati, upravljati ali voziti:

 

 • s strani oseb, ki niso poimensko navedene in pooblaščene v najemni pogodbi;
 • s strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, pri katerih uporabi odsvetujejo vožnjo motornih vozil ipd.;
 • za kakršenkoli plačani prevoz potnikov, stvari ali blaga;
 • za kakršnakoli športna ali druga tekmovanja;
 • za pogon ali vleko kakršnegakoli drugega vozila ali predmeta;
 • v primeru, da vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik ali upravljalec vozila za to ve;
 • v primeru, da je preobremenjeno oziroma preobteženo s takim številom potnikov, ki presega število potnikov za katerega je posamezno vozilo registrirano oziroma s količino tovora, ki presega dovoljeno mejo obtežitve;
 • Po nekategoriziranih cestah (v primeru okvare najemnik krije vse morebitne *stroške reševanja in *administrativne stroške)

 

*Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, gorske ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne).

 

*Stroški reševanja: Strošek reševanja predstavlja strošek, ki se ustvari ob reševanju vozila oziroma voznika ter sovoznikov iz posamezne situacije. Sem lahko umestimo strošek vleke, strošek aktivacije drugih ustreznih organov ali služb.

 

*Administrativni stroški: aktivacija in dodatno delo zaposlenega, izpolnitev obrazcev, izpolnitev poročila o nezgodi, zapisnik o cenitvi ter urejanje ostalih administrativnih zadev.

 

 • v nasprotju s cestno prometnimi predpisi in drugimi veljavnimi predpisi države, na čigar ozemlju se vozilo uporablja;
 • izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere in druge okoliščine vožnje, uporabe ali upravljanja vozila v posameznem trenutku;

 

Okoliščine voznih razmer se ocenjuje glede na trenutno vremensko napoved, splošne cestno prometne predpise, cestno prometne predpise ob izrednih vremenskih razmerah (na primer poplave).

 

 • za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni naveden na pogodbi o najemu;
 • v kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z zakonom in nameni, za katere je bila sklenjena pogodba o najemu vozila, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

 

 

Dodatne informacije glede doplačila mladega voznika, administrativnih stroškov ipd. najdete v ceniku podjetja na koncu teh pogojev.

 

 

IV. PREVZEM IN VRNITEV NAJETEGA VOZILA

 

Vozilo prevzame najemnik ob izpolnitvi vseh pogojev, formalnosti in podpisu pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

 

V primeru, da prejšnji najemnik vozila ni vrnil pravočasno in vozilo ob dogovorjenem času ni na voljo novemu najemniku, se to šteje kot izredne okoliščine. Najemnik lahko počaka, da bo vozilo na voljo ali pa odstopi od pogodbe in dobi povrnjena vsa morebiti že vplačana sredstva. Tak dogodek najemniku ne daje pravice do odškodnine, saj je nastal brez krivde najemodajalca.

 

S sklenitvijo najemne pogodbe lastninska pravica ne preide na najemnika ali tretjo osebo. Najeto vozilo je ves čas neodtuljiva last podjetja Minikon, d.o.o.

 

Najemniku se izroči vozilo v najem tehnično brezhibno, vozno in z vso zakonsko predpisano obvezno opremo. V primeru, da je opreme v vozilu več, se to zabeleži na pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

Ob prevzemu vozila se z vozilom izroči najemniku tudi vsa dokumentacija vozila, zavarovalna polica vozila pa mu je na vpogled na voljo v pisarni najemodajalca. Za prevzete dokumente, kot tudi za vozilo, je v času najema odgovoren najemnik. Dokumenti o vozilu se ne smejo nikoli puščati v parkiranem oz. zapuščenem vozilu. Najemnik vozila ne sme pustiti nezaklenjenega.

V primeru izgube, uničenja ali poškodovanja dokumentov, se za stroške izdelave novih dokumentov, bremeni najemnika. Strošek izdelave novih dokumentov je odvisen od dejstva, katere dokumente je potrebno na novo izdelati, bodisi zaradi izgube ali poškodbe dokumentov (prometno dovoljenje, torbica za dokumente, mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila oziroma ostali dokumenti).

Najemnik se zaveže najeto vozilo vrniti z dnem izteka najemne pogodbe, ob času in na kraj, določenima v najemni pogodbi za čas in kraj vrnitve vozila.

Ob prevzemu vozila najemodajalec in najemnik skupaj pregledata vozilo glede morebitnih poškodb. Ugotovitve vpišeta v zapisnik o stanju vozila, ki je sestavni del pogodbe in ga oba potrdita s podpisom ( izdaja / check out ).

Ob vrnitvi se vozilo znova pregleda glede morebiti novo nastalih poškodb. Najemnik je dolžan ob vračilu vozila opozoriti na vse morebitne poškodbe in napake, ki so nastale med najemom. Stanje morebitnih poškodb se primerja z zapisnikom o stanju vozila, ki je nastal ob predaji vozila najemniku.

Ob vračilu vozila se izpolni zapisnik o stanju vozila, ki je sestavni del pogodbe (prevzem / check in). V primeru vračila vozila izven delovnega časa velja, da je najemnik odgovoren za vozilo, dokler osebje najemodajalca vozila ne prevzame in pregleda. Najemnik se obvezuje vozilo vrniti v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, brez novih poškodb, tehnično brezhibno, pravilno vzdrževano, s polnim rezervoarjem goriva, čisto, prosto njemu lastnih stvari in stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo, z vso pripadajočo opremo, pritiklinami in dokumentacijo. Če najemodajalec nemudoma ob prevzemu (čistoča, nivo goriva, ipd.) ali na podlagi strokovnega pregleda vozila, ki se opravi najkasneje vroku 3 (treh) dni po prevzemu vrnjenega vozila, presodi, da stanje vrnjenega vozila ni ustrezno, ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika, da se vozilo vrne v prvotno stanje.

 

Vitalni deli vozila so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi najemodajalec ugotovil, da kak takšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z vozilom v namene opravljanja dejavnosti izposoje. Pri čemer se v primeru poškodbe pečata ali tovarniške številke šteje, da del manjka ali je bil zamenjan. Najemodajalec ima pravico do povračila celotne škode do vzpostavitve prvotnega stanja.

 

 

V. TRAJANJE NAJEMA

 

1. Dnevni najem traja;

 • od 9 ure prvega dne pa do 8 ure naslednjega dne,
 • ali od 9 ure in do 20 ure istega dne.

 

2. Vikend najem, ki traja od 16 ure v petek pa do 8 ure v ponedeljek.

 

3. IZJEMOMA; Dnevni najem čez vikend, ki traja od 9 ure in do 20 ure istega dne.

 

Dodatna ura (1-59 min.) v primeru zamude je brez doplačila. Za vsako začeto naslednjo zamujeno uro pri vračilu vozila pa se obračuna zamudnina v skladu z veljavnim cenikom. Vendar pa to ne pomeni, da se je čas najema podaljšal.

 

 

VI. PODALJŠANJE NAJEMA

 

Podaljšanje najema je izjemoma mogoče le v primeru, da je vozilo v željenem terminu še prosto.

 

Podaljšanje najema se lahko opravi le v izrecnem dogovoru z najemodajalcem, ki pripravi Aneks k osnovni pogodbi.

 

Preden podaljšanje najema stopi v veljavo je najemnik dolžan družbi Minikon, d.o.o. zagotoviti dodatna sredstva za predviden celoten znesek najema. V kolikor sredstva niso vplačana pravočasno, aneks o podaljšanju ni veljaven in se šteje kot zamuda pri vračilu najetega vozila.

 

Podaljšanje najema ni mogoče v primeru, ko je najeto vozilo za željeni termin podaljšanja že rezervirano s strani druge stranke.

 

 

VII. POSTOPKI OB ZAMUDI OZ. NEVRAČILU VOZILA

 

V primeru pričakovane zamude pri vračilu vozila mora najemnik o tem telefonsko obvestiti najemodajalca. To lahko omogoči sporazumno rešitev zapleta sprejemljivo za obe strani.

 

V primeru, da podaljšanje najema ni usklajeno s pristojnim oddelkom v podjetju Minikon, d.o.o. ima najemodajalec pravico o tem obvestiti policijo, ki ustrezno ukrepa. Pred obvestilom policiji poskusi najemodajalec najemnika enkrat kontaktirati po telefonu ali preko elektronske pošte, pri čemer zadostuje, da je najemodajalec najemnika poskušal enkrat neuspešno kontaktirati. Šteje se, da je Minikon, d.o.o. poskušal najemnika neuspešno kontaktirati, če se najemnik na poziv ne odzove v roku 24 ur. Najemnik se v takem primeru odpoveduje možnosti zahtevanja odškodninskega zahtevka.

 

V primeru iz prejšnjega odstavka, se najemnik odpoveduje posestni pravici na vozilu, hkrati pa se odpoveduje vsem uveljavljanjem oziroma zahtevkom iz naslova posestnega varstva ali iz istega naslova uveljavljati kakršenkoli odškodninski zahtevek.

 

Vozilo je ves čas neodtuljiva last najemodajalca. V primeru, da najemnik vozila po izteku najemne pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji, ne vrne, kakor je to dogovorjeno v najemni pogodbi in kakor je to določeno v teh splošnih pogojih in najema ne podaljša pravočasno oziroma najemodajalcu ne sporoči zadržka za vračilo vozila, je le ta upravičen najemniku vozilo odvzeti. V takem primeru se najemnik odpoveduje vsem uveljavljanjem oziroma zahtevkom iz naslova posestnega varstva ali iz istega naslova uveljavljati kakršenkoli odškodninski zahtevek.

 

Za prvih 12 ur zamude se za vsako začeto uro zaračuna zamudnina skladno s cenikom. V primeru daljše neupravičene zamude in nevračila vozila, se dodatno za vsak začeti dan, ko vozilo ni vrnjeno najemodajalcu, obračuna trikratnik dogovorjenega dnevnega najema + administrativni strošek + stroški nastali pri morebitnih postopkih, potrebnih za povrnitev vozila najemodajalcu (Stroški ugotavljanja lokacije vozila, stroški odvzema vozila, stroški povezani z izgubo dobička, stroški povezani z odpovedjo naslednjih najemnikov,…).

 

Vozilo po preteku trajanja najemne pogodbe ni več zavarovano in tako najemnik nosi vse stroške v primeru poškodbe vozila ali kakršne koli druge nastale škode.

 

 

VIII. PREVOŽENI KILOMETRI

 

Znesek najema vključuje okvirno omejeno kilometrino, ki ne sme presegati skupni seštevek 300 km/dan za najeme do 5 dni in 150 km/dan za najeme daljše od 5 dni.

 

Po predhodnem dogovoru je možen najem brez omejitve kilometrov, kar se nedvoumno označi v Pogodbi o najemu vozila.

 

Vsak kilometer nad dogovorjeno kilometrino najema se obračuna po tarifi skladno z veljavnim cenikom.

 

V primeru obračunavanja prevoženih kilometrov se v času najema ugotavlja število prevoženih kilometrov po tovarniško vgrajenem števcu kilometrov, s tem, da se popiše stanje števca pred pričetkom najema in ob vrnitvi vozila.

 

Vsak poseg v tovarniško vgrajeni števec na vozilu in v armaturno ploščo s strani najemnika je prepovedan. V kolikor bi obstajal utemeljen sum zlonamernega poseganja v števec ima najemodajalec pravico do uradnega pregleda na pooblaščenem servisu. V primeru, da bi najemnik samovoljno posegel v števec ali armaturno ploščo se najemniku po uradnem pregledu določi višino škode.

 

V primeru okvare kilometrskega števca na vozilu, je dolžan najemnik o tem nemudoma obvestiti najemodajalca, od katerega bo dobil vsa ustrezna navodila kako ravnati.

 

 

IX. TERITORIALNE OMEJITVE UPORABE VOZILA

 

Najem vozila po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji je teritorialno omejen zgolj na področje Slovenije in najemnik ne sme najetega vozila uporabljati ali ga odpeljati izven meja Slovenije.

 

Najpomembnejšo težavo pri prestopu meje predstavljajo specifični prometni predpisi in zakonodaja. Tako npr. trikolesni skuter je v Sloveniji vozen z B izpitom, Na Hrvaškem z A izpitom, v Italiji je potreben B izpit in potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju, v Avstriji je potreben B izpit in starost najmanj 21 let, … Kazen v tujini, za vožnjo vozila z neustrezno kategorijo izpita, je lahko tudi trajen odvzem vozila.

 

V primeru neupoštevanja tega določila s strani najemnika je upravičen najemodajalec nemudoma odpovedati najemno pogodbo. V tem primeru najemnik odgovarja najemodajalcu za vso morebiti, zaradi nespoštovanja tega določila, utrpljeno škodo in izgubljeni dobiček.

 

Najem vozila za vožnjo izven meja Slovenije je možen izključno s posebnim predhodnim pisnim dogovorom med najemodajalcem in najemnikom, kar se naredi s posebnim Aneksom, ki se izpolni in podpiše ob podpisu Pogodbe o najemu vozila.

 

V primeru odvzema vozila, zaradi neizpolnjevanja določenih zahtev v posamezni državi je najemnik odgovoren z vsem svojim premoženjem v višini celotne nabavne vrednosti novega vozila in to ne glede na podpisan aneks.

 

 

X. GORIVO

 

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najeto vozilo se izroči praviloma s polnim rezervoarjem goriva, ki je predpisano za posamezen tip vozila.

 

Vozilo je najemnik dolžan vrniti najemodajalcu s polnim rezervoarjem ustreznega goriva glede na vrsto vozila, v nasprotnem primeru, se najemnika dodatno bremeni za strošek dopolnitve rezervoarja posameznega vozila do napolnitve. V skladu z veljavnim cenikom se zaračuna strošek storitve dolivanja goriva in strošek manjkajoče količine goriva.

 

Vsa vozila so običajno opremljena z oznako ustreznega goriva na vratcih rezervoarja.

 

V primeru napačnega polnjenja goriva za najeto vozilo je potrebno doplačilo. V skladu z veljavnim cenikom se zaračuna administrativni strošek napačnega polnjenja, strošek izčrpavanja napačnega goriva in strošek morebitnih popravil zaradi nastale škode.

 

 

XI. VZDRŽEVANJE

 

Najemnik se zaveže skrbeti za najeto vozilo kot dober gospodar: redno preverja osnovne elemente vozila, nivo olja v motorju, hladilne tekočine, stanje akumulatorja in tlak v pnevmatikah.

 

Za vsa popravila in vzdrževanja, ki bi nastala med časom trajanja najema, je najemnik dolžan obvestiti najemodajalca in skladno z navodili in usmeritvami opraviti morebitni servis oz. popravilo. V primeru, da ni podano soglasje za opravljanje servisa ali popravila, se morebitni stroški ne priznajo in jih mora najemnik poravnati sam.  

V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke splošnih pogojev, je dolžan najemnik povrniti najemodajalcu vso tako nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja pridobitne dejavnosti s posameznim vozilom.

Za vsa vozila velja prepoved kajenja. V primeru kršenja prepovedi kajenja pri uporabi vozila lahko najemodajalec zaračuna tudi strošek kršenja prepovedi kajenja v skladu z veljavnim cenikom.

 

Najemnik ob prevzemu, v uporabo za določen čas, prejme pregledano in očiščeno vozilo. Vsak najemnik je ob zaključku najema dolžan najeto vozilo vrniti v *primernem stanju. Vsako izredno, neprimerno stanje vozila ob vračilu, pomeni, da se najemniku zaračuna tudi izredno čiščenje vozila, zaradi malomarnosti.

 

*Primerno stanje vozila: očiščeno,brez osebnih predmetov najemnika, brez uporabljenih produktov in praznih embalaž (hrana in pijača), brez človeških izločkov, …

 

 

XII. OKVARE

 

O vseh morebitnih okvarah najetega vozila je dolžan najemnik nemudoma obvestiti najemodajalca in postopati v skladu z njegovimi navodili. Vozilo v okvari se ne sme več uporabljati.

 

Dežurna številka najemodajalca: 041 300 257 ali 041 300 254

 

V kolikor se okvara zgodi v času, ko najemodajalca ne bo mogel dobiti na telefon, najemnik počaka največ 2 uri, potem pa ukrepa in v dobri veri poskusi dobiti nekoga, ki bi pregledal okvaro in to tudi odpravil.

 

Najemnik se obrne na AMZS asistenčno službo … na telefon;

 

1987

(v tujini +386 1 530 53 53)

 

Okvare na posameznem vozilu, ki jih ne odpravi najemodajalec, je dovoljeno odpraviti oziroma popraviti zgolj na pooblaščenih servisih za posamezno vrsto in znamko vozila, v skladu s predhodnim soglasjem najemodajalca. V primeru iz tega odstavka mora najemnik pri vrnitvi vozila predložiti najemodajalcu vse morebitne zaradi okvare zamenjane dele in račun popravila vozila, tako, da mu najemodajalec lahko, na osnovi predloženega računa, povrne stroške odprave oz. popravila okvare.

 

Ne glede na vse, če popravilo ni opravljeno na predpisan način, oziroma je najemnik postopal mimo teh pravil mu najemodajalec stroškov ne prizna.

Najemnik se zavezuje nastale stroške poravnati sam v primeru;

 • ko najemnik ravna v nasprotju z določili te točke
 • popravila vozila na svojo roko, brez soglasja najemodajalca
 • ko storitev servisa ni bila opravljena v skladu z navodili najemodajalca
 • ko najemodajalcu ne predloži ustreznih računov za opravljeno storitev servisa
 • nastanka okvare na vozilu, ki bi bila povzročena zaradi napačne uporabe, upravljanja ali vožnje vozila s strani najemnika

 

Najemnik nima pravice zahtevati zamenjave vozila ali nadomestila za prevoz ali za druge stroške, ki bi nastali v času najema zaradi okvare ali prometne nezgode.

 

Okvara vozila ter vpliv višje sile ni razlog za odškodnino.

 

Najemodajalec ne nudi asistence v primeru težav, ko se vozilo nahaja v tujini. Najemnik se lahko po pomoč obrne na AMZS, vendar na svoje stroške.

 

Telefon AMZS v tujini +386 1 530 53 53

 

 

XIII. ZAVAROVANJA IN ODGOVORNOSTI

 

Vsako posamezno vozilo podjetja Minikon, d.o.o. ki se daje v najem je zavarovano v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in splošnimi pogoji zavarovalnice, razvidnimi iz zavarovalne police za posamezno vozilo, ki je v izvirniku na vpogled v pisarni najemodajalca.

 

Ne glede na sklenjeno zavarovanje posameznega vozila, je najemnik dolžan povrniti najemodajalcu vsako morebitno škodo na posameznem vozilu v naslednjih primerih (če najemna pogodba po različnih pogojih ne določa drugače) :

 

 • poškodbe znotraj vozila, brisalcev, antene in drugih pritiklin na vozilu,
 • poškodbe podvozja vozila, poškodbe pnevmatik, poškodbe platišč,
 • če je škodo povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje;
 • če škodni dogodek ni prijavljen policiji;
 • če je voznik pobegnil s kraja nezgode;
 • če je škodo povzročil voznik, ki v pogodbi ni izrecno pooblaščen za upravljanje vozila;
 • če je škoda povzročena namerno, iz malomarnosti ali zaradi nevestnega ravnanja;
 • če je škoda nastala pri uporabi vozila na dirkališčih ali brezpotjih;
 • če voznik/uporabnik v času nastanka škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
 • če je škoda nastala pri prevozu ilegalnih stvari ali oseb;
 • če je škoda nastala zaradi naloženega tovora;
 • če je škoda nastala na območju izven ozemlja Slovenije in to ni bilo posebej dogovorjeno v pogodbi ali aneksu ;
 • v drugih primerih, ki so iz zavarovanja izključeni.

 

V vseh primerih, opisanih zgoraj v tej točki odgovarja najemnik podjetju Minikon, d.o.o. (najemodajalcu) z vsem svojim premoženjem.

 

V primeru poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si najemodajalec pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi.

 

Za povzročeno škodo je odgovoren najemnik, v kolikor jo ta prizna oziroma je ugotovljena na podlagi zapisnika/ pregleda na uradnem pooblaščenem servisu.

 

Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo.

 

Najemnik krije vso škodo, ki je nastala v času, ko ni imel veljavne pogodbe o najemu oz. veljavnega vozniškega dovoljenja.

 

Najemodajalec ne glede na zavarovanje vedno zahteva od najemnika povrnitev stroškov, ki ji h je utrpel zaradi izgube bonusa. Najemnik je dolžan poravnati tudi vse nadaljnje izgube najemodajalca, ki so nastale zaradi materialnih in/ali človeških poškodb ali izgube življenja.

 

Najemniku se iz vseh navedenih razlogov zadrži oziroma ne izplača del ali celotna varščina, ki se smatra za delno poravnavo nastale/ih škod/e.

 

 

XIV. NESREČE

 

V primeru kakršnekoli poškodbe vozila, prometne ali druge nesreče z najetim vozilom, se zaveže najemnik ščititi interese najemodajalca in zavarovalnice, pri kateri je najeto vozilo, ki je bilo v nesreči udeleženo, zavarovano, predvsem tako, da:

 

 • si bo zabeležil vsa imena in naslove udeležencev ter prič nesreče;
 • ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno;
 • bo o škodi, tudi če je neznatna nemudoma in kar najhitreje obvestil najemodajalca;
 • ne bo priznal krivde tretjim osebam;
 • bo v vsakem primeru nemudoma poklical Policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika;
 • bo podal o nesreči pisno izjavo in izpolnil “Evropsko poročilo o nezgodi”, ki je priloženo dokumentom najetega vozila;
 • v okviru možnosti bo naredil več fotografij mesta dogodka, udeleženih vozil in nastale škode.

 

Najemnik je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka. Zelo zaželene so tudi fotografije dogodka in škode. Za opustitev dolžnosti po tej točki je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko od najemnika zahteva povrnitev dejanske škode in odškodnine po lastni oceni.

 

V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemnika (niti za brezplačni prevoz iz mesta nezgode, zamenjavo vozila ali kakršnokoli drugo nadomestilo).

 

V primeru nesreče je najemnik ali drug uporabnik sam odgovoren za morebitne svoje ali tuje telesne poškodbe in poškodbe nastale na tuji lastnini. V primeru nesreče najemnik ali drug uporabnik nima pravice zahtevati nikakršne odgovornosti ali odškodnine od najemodajalca.

 

 

XV. POŽAR ALI TATVINA

 

Najemnik ne sme pustiti vozila nezaklenjenega. Posebno pozornost mora posvečati morebitnim izvorom požara.

 

Dokumenti o vozilu se ne smejo nikoli puščati v parkiranem oz. zapuščenem vozilu.

 

Vozilo se vedno parkira na primernem kraju ( garaža, osvetljeno parkirišče, zagrajeno dvorišče, kolesarnica v bloku, … ), se primerno zaklene in blokira krmilo, dokumenti in ključi pa nikoli ne ostanejo v/na vozilu.

 

V primeru požara ali tatvine mora najemnik škodo nemudoma sporočiti najemodajalcu in hkrati prijaviti policiji ali drugemu pristojnemu organu, v nasprotnem primeru sam odgovarja za vso nastalo škodo.

 

Najemnik finančno odgovarja v primeru takega škodnega dogodka v višini varščine.

 

Polna finančna odgovornost najemnika v primeru kraje vozila, velja le v primeru, da;

 • kraja ni bila nemudoma prijavljena policiji
 • najemnik noče polno sodelovati pri reševanju primera
 • da najemnik ne more predložiti ključev in/ali prometnega dovoljena najetega vozila

 

V teh primerih najemnik finančno odgovarja v višini celotne nabavne vrednosti novega vozila.

 

 

XVI. ZAPLEMBA NAJETEGA VOZILA

 

V primeru zaplembe vozila s strani uradnih organov (doma ali v tujini) v času trajanja najema vozila, po volji in/ali krivdi najemnika, se najemnik obvezuje plačati t.i. strošek zaplembe vozila skladno z veljavnim cenikom najemodajalca in izgubljeni dobiček za cel čas nemožnosti uporabe vozila v višini cene dnevnega najema skladno z rednim cenikom najemodajalca za vsak dan nezmožnosti uporabe vozila.

 

V primeru trajne zaplembe vozila najemnik finančno odgovarja v višini celotne nabavne vrednosti novega vozila.

 

 

XVII. IZGUBA ALI POŠKODOVANJE NAJETE OPREME

 

Ključi vozila

 

Najemnik ob prevzemu vozila prejme tudi ključe za zagon in zaklepanje/odklepanje vozila. Ključi vozila so elektronsko kodirani. Ključ vozila je običajno v paru s ključem kovčka.

 

Najemnik ne sme nikoli puščati ključev v ali na vozilu brez nadzora.

 

V primeru poškodovanja ključev najemnik krije stroške izdelave novega ključa pri uradnem serviserju.

 

V primeru izgube ali tatvine ključev je potrebno iz varnostnih razlogov na vozilu zamenjati zagonsko ključavnico in sistem kodiranja. Zamenjavo opravi uradni servis vozila, strošek menjave ključavnice in novih ključev pa krije najemnik.

 

Dokumenti vozila

 

Ob najemu vozila najemnik prejme tudi dokumente o vozilu. Med drugim prejme tudi originalno Prometno dovoljenje.

Ob izgubi ali poškodovanju tega dokumenta najemnik krije administrativne stroške izdelave novega dokumenta v skladu z veljavnim cenikom, ki je del teh pogojev.

Dodatna oprema

 

Poleg samega vozila najemodajalec omogoča tudi najem dodatne opreme, kot je npr. kovček, čelada, ledvični pas, … , ki je brezhibna, nepoškodovana in očiščena.

Najemnik pa se zavezuje da bo z najeto opremo ravnal kot dober gospodar.

 

V primeru izgube ali poškodb opreme se najemniku zaračuna odškodnina v skladu z veljavnim cenikom, ki je del teh pogojev.

 

Platišča in pnevmatike

 

Vozilo je predano najemniku z brezhibnimi platišči in pnevmatikami.

 

Ob morebitni poškodbi platišč ali pnevmatik, zaradi neprevidne in neprilagojene vožnje ali vožnje po neprimernem terenu, zamenjavo opravi uradni servis vozila, strošek menjave poškodovanih delov pa krije najemnik.

 

 

XVIII. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

 

Minikon, d.o.o. ne odgovarja za najemnikove predmete in njegovo drugo lastnino, ki bi jo najemnik pustil v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu Minikon, d.o.o. ali poslovnih prostorih podjetja Minikon, d.o.o.

 

Minikon, d.o.o. ne odgovarja za najemnikove predmete in njegovo drugo lastnino ob morebitnem vdoru v najeto vozilo.

 

Minikon, d.o.o. ravno tako ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil najemnik in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno vozilo.

 

Podjetje Minikon, d.o.o. ni odgovorno za materialno škodo, niti za poškodbe ali smrt oseb, ki bi bile posledica vožnje z najetim vozilom.

 

S podpisom pogodbe o najemu se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod opredeljenih v tej točki. Najemnik je sam odgovoren za morebitne lastne telesne poškodbe in poškodbe nastale na njemu tuji lastnini. Enako velja za druge uporabnike vozila.

 

 

IXX. PLAČILA

 

Prevzem vozila ni mogoč brez polnega plačila najemnine in varščine. Vplačila na TRR morajo biti v trenutku prevzema že vidna na računu najemodajalca.

 

Ceno najema najemnik vedno plačavnaprej oz. najkasneje ob sklenitvi pogodbe o najemu vozila. Cena se določi glede na čas trajanja najema, vrsto vozila in druge okoliščine, razvidne iz pogodbe o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

 

Plačilo je možno z gotovino pri najemodajalcu ali direktno na račun podjetja Minikon, d.o.o., Godič 21, 1242 Stahovica  SI56 6100 0001 5610 848.

 

Za zavarovanje svojih obveznosti najemnik vplača gotovinsko varščino za zavarovanje plačila najema vozila in morebitnih dodatnih stroškov povezanih z najemom vozila. Varščina se praviloma vplača v gotovini ob prevzemu vozila. Višina varščine je določena v veljavnem ceniku glede na vsako posamezno vozilo in med drugim pokriva tudi odbitno franšizo, stroške goriva in administrativne stroške.

 

Varščina se v celoti vrne ob pravočasni vrnitvi nepoškodovanega vozila s polnim rezervoarjem za gorivo.

 

Najemodajalec varščino zadrži in sicer v višini stroškov ali izgube dohodka v sledečih primerih:

 • škodo je povzročil najemnik s svojimi dejanji;
 • škoda je povzročena namerno ali iz malomarnosti;
 • škoda je povzročena zaradi vinjenosti ali pod vplivom mamil;
 • najemnik se dan po preteku roka določenega s pogodbo ne javi in ne vrne vozila;
 • v primeru kraje vozila;
 • v primeru zaplembe vozila;
 • v primeru izgube ali poškodovanja ključev, dokumentov ali dodatne opreme;
 • v vseh ostalih primerih, ki jih določajo ti Splošni pogoji

 

Najemnik se brezpogojno strinja, da po končanem najemu najemodajalec po potrebi pokrije morebiti nastalo škodo ali stroške iz vplačanih sredstev varščine. Varščina oz. ostanek varščine se vrne najemniku, ko do najemodajalca nima več obveznosti.

 

Najemnik se obveže najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode z naslova teh pogojev najema in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso dejansko škodo, odškodnino po oceni najemodajalca in stroške, kot so izgube, izdatki, davki, pristojbine, ter druge stroške, zlasti stroške za sodno in izvensodno uveljavljanje pravic brez tožbe, stroške odvetnika, zavarovanja, morebitnega odvzema posameznega ali vseh vozil, kot tudi škodo, ki je bila povzročena kot neposredna ali posredna posledica zamude. Tako najemodajalec po pogodbi ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.

 

Najemodajalec sme zahtevati od najemnika tudi vso škodo, odškodnino in morebitni izgubljen dobiček, če najemnik ni ukrenil ničesar ali ni dovolj učinkovito ukrepal, da bi odpravil pravno, tehnično ali gospodarsko neuporabnost vozila, ali za zmanjšano možnost uporabe vozila.

 

V primeru podaljšanja pogodbe o najemu se glede plačila smiselno uporabljajo določila te točke in točke IV. splošnih pogojev.

 

Najemodajalec ob vračilu vozila zaračuna:

 • vse znane stroške, ki izvirajo iz kakršnekoli kazni, globe, parkirnine ali druge sankcije zaradi neupoštevanja prometnih ali podobnih, javnih ali zasebnih, domačih ali tujih pravil, ki jih je najemodajalec plačal v zvezi z vozilom, ki ga ima v najemu najemnik.
 • administrativne stroške v skladu z veljavnim cenikom za vsak primer, ko mora najemodajalec, v času najema vozila, komurkoli (npr. policija, parkirne hiše, ipd.) posredovati podatke.
 • administrativne stroške v skladu z veljavnim cenikom za vsak primer nove poškodbe vozila v času najema vozila.
 • druga dodatna plačila, ki jih je najemnik dolžan plačati najemodajalcu po teh splošnih pogojih poslovanja.

 

 

XX. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV

 

Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi vozila in za vso iz tega naslova nastalo škodo. Vse morebitne kazni, ki jih v času uporabe najetega vozila povzroči oziroma dobi najemnik, je dolžan najemnik plačati sam, ali pa se za njih bremeni najemnik neposredno. Ta najemnikova odgovornost traja tudi po prenehanju pogodbe, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je najemnik vozilo uporabljal. Enako velja za kazni ki so naslovljene na najemodajalca, prekrške pa jih je povzročil najemnik v času uporabe vozila. Točen čas predaje in prevzema vozila je naveden na Pogodbi o najemu vozila.

 

V primeru zahteve policije oz. drugega prekrškovnega organa smo zakonsko dolžni posredovati podatke o kršitelju.

 

 

XXI. PARKIRIŠČE ZA STRANKE

 

Najemnik lahko, za čas najema najemodajalčevega vozila, parkira svoje vozilo na parkirišču najemodajalca, če je na predvidenem parkirišču še prostor.

 

Parkiranje je brezplačno in je mogoče le v času trajanja najema najemodajalčevega vozila.

 

Ob parkiranju, mora najemnik ključe svojega vozila predati najemodajalcu, tako da lahko le-ta v primeru kakršne koli nepredvidene situacije to vozilo premakne oz. umakne.

 

Najemodajalec nima pravice uporabe najemnikovega vozila za kakršno koli drugo vožnjo.

 

Parkirišče najemodajalca ni ograjeno, ni pokrito in ni varovano, zato najemodajalec ne odgovarja za kakršno koli poškodbo ali odtujitev najemnikovega vozila.

 

 

XXII. DOSTAVA ALI PREVZEM VOZILA NA LOKACIJI STRANKE

 

Najemnik lahko naroči dodatno storitev dostave ali prevzema vozila na željeni lokaciji na območju Slovenije.

 

Zaradi logističnih zahtev je potrebno naročilo dostave ali prevzema vsaj 7 dni vnaprej. Ob naročilu mora biti znana lokacija in čas dostave ali prevzema.

 

Premik vozila se opravi na lastnih kolesih ali s pomočjo drugega transportnega vozila.

 

Storitev se obračuna po veljavnem ceniku in sicer posebej za dostavo in posebej za prevzem.

 

 

XXIII. POGODBA O NAJEMU VOZILA

 

''Pogodba o najemu vozila'' je temeljni dokument, ki v neločljivi navezi s temi ''Splošnimi pogoji izposoje motornih koles in drugih vozil'' ureja medsebojne odnose med najemodajalcem in najemnikom. Pogodba je sestavljena iz treh delov;

 • Pogodba o najemu vozila ( izdaja) – izpolni in podpiše se ko najemnik prevzema vozilo
 • Splošni pogoji izposoje motornih koles in drugih vozil – ti pogoji so neločljiv del Pogodbe o najemu vozila (izdaja) in se stranki predajo skupaj s kopijo pogodbe
 • Pogodba o najemu vozila ( prevzem ) – izpolni in podpiše se ko najemnik vrača vozilo

 

Ti deli pogodbe zajemajo vse podatke, ki so potrebni za korekten poslovni odnos med obema strankama. Pogodba o najemu vozila se vedno tolmači v navezi s temi ''Splošnimi pogoji izposoje motornih koles in drugih vozil''.

 

Pogodbo o najemu vozila se lahko razširi s podpisanimi aneksi za podaljšanje najema ali vožnjo v tujini.

Pogodba je iz logističnih razlogov običajno napisana v enem izvodu ( v skladu z 4 odstavkom 57. člena Obligacijskega zakonika). Najemnik pa dobi natančno in ožigosano fotokopijo te pogodbe, ki ima enako vrednost kot original.

Na izrecno željo najemnika se lahko izpišeta in podpišeta dva izvoda pogodbe.

 

Ob izrecnem dovoljenju najemnika se lahko naredi fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista ter vozniškega dovoljenja. Te kopije so narejene izključno za potrebe legitimacije ob najemu vozila. Najemnik s tem izkaže svojo istovetnost in usposobljenost za vožnjo. Najemodajalec pa ima potrdilo o istovetnosti najemnik in o njegovi usposobljenosti za vožnjo.

Papirnata fotokopija dokumentov se primerno označena lahko hrani največ 60 dni oz. do dokončne razrešitve morebiti nastalih zapletov ob izposoji oz. uporabi vozila. Po tem roku se papirne fotokopije fizično uničijo.

 

V času trajanja najema najemne pogodbe ni mogoče spremeniti, razen, če se o spremembi sporazumeta obe pogodbeni stranki in sicer v aneksu k osnovni pogodbi.

 

S podpisom Pogodbe o najemu vozila (izdaja) stranka izrecno izjavlja, da je s temi splošnimi pogoji seznanjena, da se zaveda, da so ti splošni pogoji neločljiv del podpisane pogodbe, da je te splošne pogoje razumela in da se z njimi strinja.

 

 

XXIV. KONČNE DOLOČBE

 

Zaposleni najemodajalca Minikon, d.o.o. imajo pravico v vsakem trenutku do nadzora nad vozilom. V primeru, da najemodajalec izve, da se kakor koli najeto vozilo ne uporablja skladno z določili, ima pravico vozilo najemniku odvzeti in nemudoma vzpostaviti posest.

 

Najemnik ali bodoči najemnik lahko kadarkoli, v delovnem času, kontaktira najemodajalca za pojasnitev morebitnih nejasnosti ali za dodatne informacije o pogojih najema.

 

Vozilo je lahko opremljeno z lokatorjem vozila, ki beleži pot in hitrost vozila.

 

Morebitni spori glede odgovornosti za obveznosti po pogodbi in teh splošnih pogojih, ki bi morebiti nastali med najemnikom ter vsemi vozniki, so izključno spori med navedenimi strankami ter ne vplivajo na uveljavljanje pravic najemodajalca do navedenih oseb (solidarna odgovornost navedenih oseb za obveznosti po pogodbi in teh najemnih pogojih) saj podpisnik pogodbe (najemnik) jamči, da so vse navedene osebe seznanjene z določili teh pogojev.

 

V primeru sporov je pristojno sodišče v Kamniku.

 

 

 

CENIK DOPLAČIL;

 

Stroški odpovedi rezervacije:

 

7 dni pred najemom – stroški stornacije znašajo 10 €

7 - 4 dni pred najemom – stroški stornacije znašajo 20 €

3 - 2 dni pred najemom – stroški stornacije znašajo 40 €

odpoved na dan najema – stroški stornacije znašajo 75 % cene najema

 

Prestavitev termina na nov datum – strošek storitve znaša 10 €

 

Varščina ob prevzemu vozila znaša;

MP3 300LT;   300,00 €

 

Dnevni najem motorja znaša 65,00 €

 

Vikend najem motorja znaša 175,00 €

 

Dnevni najem v soboto ali nedeljo znaša 80,00 €

 

Dostava ali prevzem motorja na lokaciji stranke;

Do 30 km 20 € ( Ljubljana, Kranj, Mozirje, … )

Do 50 km 40 € ( Bled, … )

Nad 50 km 0,7 € po km

 

Storitev premika vozila se obračuna posebej za dostavo in posebej za prevzem.

 

Vsaka zamujena ura pri vračilu motorja ( zamudnina) se obračuna 20,00 €/ura

Dodatna ura (1-59 min.) v primeru zamude je brez doplačila, po 61 minuti se obračuna prva zamudnina, po 121 minuti druga, … .

Zamudnina se obračunava za zamudo do 12 ur, dalje pa pavšal 3x dogovorjeni dnevni najem za vsak zamujen dan + administrativni strošek + stroški povrnitve vozila najemodajalcu.

 

Vsak kilometer nad dogovorjeno kilometrino najema se obračuna po tarifi 0,20 €/km

 

Doplačilo za mladega voznika znaša 30,00 €. V primeru večdnevnega najema pa ta strošek znaša 10,00 €/dan vendar najmanj 30,00 €.

 

Administrativni strošek ob obravnavanju škode; se zaračunava v vseh primerih potrebe po posredovanju podatkov, dodatno nastalemu administrativnemu delu, pridobitvi vseh ustreznih dokumentov ter temeljitemu urejanju procesov, ki so nastali zaradi povzročene škode s strani najemnika, v času najema vozila.

Administrativni strošek ob obravnavanju škode se obračuna 75,00 €.

 

Administrativni strošek ob zamudi pri vračilu vozila; se zaračunava v primeru, ko najemnik zamuja z vračilom vozila več kot 6 ur, brez opravičljivega razloga.               

Administrativni strošek ob obravnavanju zamude se obračuna 175,00 €.

Ob daljši neupravičeni zamudi se obračunajo tudi stroški iskanja in povračila vozila, ki se izračunajo za vsak primer posebej.

 

Administrativni strošek za obravnavanje kazni*; se zaračunava v primerih potrebe po posredovanju podatkov osebe, ki je storila prometni prekršek v času najema, in sicer ustreznim državnim organom in pristojnim ustanovam.

Strošek posredovanja se obračuna 25,00 €.

 

Administrativni strošek za zamenjavo poškodovanih ključev; se zaračunava v primeriu, ko najemnik vrne poškodovane ključe vozila.

Strošek zamenjave ključev se obračuna 85,00 €.

 

Administrativni strošek za zamenjavo poškodovanih ali izgubljenih dokumentov; se zaračunava v primeriu, ko najemnik poškoduje ali izgubi Prometno dovoljenje vozila.

Strošek zamenjave dokumentov se obračuna 75,00 €.

 

*Minikon, d.o.o. je zaradi uradnih rokov in trajanja kazenskih procesov ter pridobitve ustrezne dokumentacije, upravičen do zaračunavanja stroška najemniku tudi po zaključenem najemu ( s predložitvijo ustrezne dokumentacije in dokaznega gradiva).

 

Strošek storitve dolivanja goriva znaša 20,00 € + strošek manjkajoče količine goriva.

 

Strošek napačnega polnjenja znaša 55,00 € (administrativni strošek) + strošek morebitnih popravil zaradi nastale škode.

 

Strošek kršenja prepovedi kajenja v vozilu znaša: 150,00 €.

 

Strošek izrednega čiščenja vozila znaša: 30,00 € do 100,00 € - strošek odvisen od stanja vozila.

 

Strošek izrednega čiščenja čelade znaša: 25,00 € do 75,00 € - strošek odvisen od stanja čelade.

 

Najem motoristične čelade s podkapo znaša 10 €/dan ( vikend 20 € )

( nadomestilo čiščenja čelade, če se ugotovi da najemnik ni uporabljal podkape znaša 25 € )

( nadomestilo ob izgubi ali poškodovanju čelade znaša 75 € )

 

Najem podkape za čelado je brezplačen 

( nadomestilo ob izgubi ali poškodovanju podkape za čelado znaša 15 € )

 

Najem ledvičnega pasu je brezplačen

( nadomestilo ob izgubi ali poškodovanju ledvičnega pasu znaša 45 € )

 

Najem kovčka znaša 15 €/dan ( vikend 30 € )

( nadomestilo ob izgubi ali poškodovanju kovčka znaša 460 € )

 

Najem nosilca za telefon znaša 8 € ( vikend 15 € )

( nadomestilo ob izgubi ali poškodovanju nosilca za telefon znaša 50 € )

 

Najem akcijske kamere znaša 45 € ( vikend 55 € )

( nadomestilo ob izgubi ali poškodovanju akcijske kamere 280 € )

 

 

 

 

MINIKON, d.o.o.

Godič 21, 1242 Stahovica   ( SLO )

 

Dežurna številka +386 (0)41 300 257

ali

+386 (0)41 300 254

info@minikon.si

 

 

AMZS; 1987

(v tujini +386 1 530 53 53 - plačljivo)

 

 

 

 

 

V 1.5/21 SL

Godič, 16.08.2021